Enover

logo ENOVERENOVER is een overleggroep die de samenwerking op het vlak van energie tussen de federale en gewestelijke regeringen versterkt en afgevaardigden samenbrengt van de vier energie-administraties
Om een zekere, betaalbare en duurzame energietoekomst voor ons land te verzekeren moeten we de handen in elkaar slaan

en de vier kabinetten bevoegd voor energie, de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie en de Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

Het voorzitterschap van de voltallige groep ENOVER wordt waargenomen door de directeur-generaal van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

De spreiding van de bevoegdheden over energieaangelegenheden sinds de staatshervorming van 1980 noodzaakt de federale staat en de gewesten met elkaar samen te werken en overleg te plegen, om onverzoenbaarheden die het beleid zouden kunnen ontwrichten of minder efficiënt maken, weg te werken.

Dit overleg werd op 18 december 1991 geformaliseerd in het samenwerkingsakkoord over de coördinatie van de activiteiten die verband houden met energie dat tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd gesloten en in de praktijk werd vertaald door de oprichting van ENOVER (in het Frans: CONCERE).

In het kader van het Energiepact werd een specifieke ENOVER-werkgroep Energiepact opgericht om het traject te begeleiden.