Naar een interfederaal energiepact

logo ENOVERDe energietransitie is zonder twijfel één van de grote uitdagingen voor ons land. Ze vormt het pad dat België zal leiden naar een koolstofarmer energiesysteem dat onze uitstoot van broeikasgassen terugdringt.
Om een zekere, betaalbare en duurzame energietoekomst voor ons land te verzekeren moeten we de handen in elkaar slaan

Het klimaatakkoord van Parijs en de Europese doelstellingen voor klimaat en energie in 2030 vormen hiervoor de leidraad. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, moeten we de komende jaren een beleid uittekenen dat gericht is op een meer efficiënt energiegebruik en de ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie. Tegelijk moeten we uiteraard de energiebevoorrading verzekeren, de energiefactuur betaalbaar houden voor de gezinnen en ervoor zorgen dat de competitiviteit van bedrijven niet in het gedrang komt.Om een zekere, betaalbare en duurzame energietoekomst voor ons land te verzekeren moeten we de handen in elkaar slaan.

Deze energietransitie kan enkel op een efficiënte manier worden gerealiseerd als we allemaal de handen in elkaar slaan en een duidelijke langetermijnvisie voor het energiebeleid bepalen. Daarom besloten wij, de vier Ministers van Energie in België, op 26 april 2017 om in nauw overleg met alle betrokkenen een interfederaal energiepact op te stellen voor 2030 en 2050. Zo willen we een zekere, betaalbare en duurzame energievoorziening garanderen.

Iedereen betrokken

De energietransitie, waar dit pact de bakens voor uitzet, is echter niet enkel een politiek verhaal. Het is een proces, waar tal van maatschappelijke actoren bij moeten worden betrokken. Voor een stabiele en duurzame energie-omslag, is het belangrijk dat elke Belg de kans krijgt om actief deel te nemen. Niet enkel bij de totstandkoming van het energiepact, maar ook bij de uitvoering van de concrete beleidsmaatregelen: energiebedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties, de automobiel- en bouwsector, milieuorganisaties, de technologische sector, consumentenorganisaties, financiële instellingen, burgers … kunnen allen meehelpen om de transitie mogelijk te maken.

Marie Christine Marghem
Federaal minister van Energie
Céline Fremault
Minister voor Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Jean-Luc Crucke
Minister voor Energie van het Waals Gewest
Bart Tommelein
Minister voor Energie van het Vlaams Gewest